0
0
0
0

Hernieuwde uitdaging voor het waterschap

De lage landen: een traditie van samenwerking

Nederland kent een lange traditie van pragmatiek en samenwerking. Een traditie die vaak in samenhang wordt gezien met onze 'strijd tegen het water'. Maar naarmate de Nederlanders eraan gewend raken droge voeten te houden, raakt de noodzaak van samenwerking rondom 'water' op de achtergrond. Geheel ten onrechte. Niet voor niets heeft de wetgever de 'watertoets' geïntroduceerd en is thans de 'Integrale Waterwet' in voorbereiding. 

0Verantwoordelijkheden rondom het waterbeheer zijn niet altijd even duidelijk.  Dat dit nijpend is blijkt uit het advies van de commissie voor de Waterstaatswetgeving om "de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor grondwaterbeheer in bebouwd gebied tijdelijk neer te leggen in de Wet op de Waterhuishouding." Feit is dat thans vaak spanningen bestaan tussen gemeenten en waterschappen over bekostiging van noodzakelijke investeringen. En te verwachten valt dat in de toekomst conflicten zullen ontstaan wegens aansprakelijkstelling door personen die schade ondervinden.

doorbraakDe watertoets dwingt gemeenten en provincies bij vaststelling van ruimtelijke plannen expliciet rekening te houden met de waterhuishouding. Daarbij wordt verondersteld dat betrokken overheden interactief, creatief en iteratief samenwerken. De praktijk leert echter dat  lang niet altijd sprake is van een soepele en opbouwende samenwerking.

 

De watertoets veronderstelt dat betrokken overheden interactief, creatief en iteratief samenwerken

 

Waterschappen doen veelal hun best om de waterkwaliteit en -kwantiteit goed te beheren. Gemeenten doen hun best om begrotingen dekkend te krijgen, en de groei via ruimtelijke plannen te sturen. Maar de onderlinge afstemming tussen de verschillende overheden blijkt lang geen gemakkelijke zaak.

 

Zeker nu weerpatronen grilliger worden zullen gemeenten, provincies en waterschappen moeten samenwerken

 

reuzengolfZeker nu weerpatronen grilliger worden, verhoudingen juridiseren en de wetgever tot coördinatie dwingt, zullen gemeenten, provincies en waterschappen moeten nadenken over de wijze waarop ze samenwerken. Hun onderlinge relatie stroomlijnen en organiseren. Soms vraagt dat om een andere aanpak; een soort accountmanagement en onderlinge dienstverlening bij de overheid.

Elannet is niet alleen gespecialiseerd in samenwerking. Zij beschikt ook over ruime ervaring met ruimtelijke ordening, vanuit een praktische én juridische invalshoek. Als geen ander weet Elannet overheden te helpen zich beter in te stellen op onderlinge samenwerking. Zowel in- als extern. Wij kunnen hierbij zowel coachend als adviserend optreden. Verschillende gemeenten en waterschappen rekenen wij inmiddels tot onze klantenkring.

 

Bron: HFD 24 augustus 2004, 'Zorgplicht van gemeenten bij wateroverlast in wet vastleggen

Column: accountmanagement bij de overheid